โลโก้เว็บไซต์ สถานที่จัดงาน | RMUTL ISHPMNB

สถานที่จัดงาน


Chiangmai Grandview Hotel & Convention Center

Chiangmai Grandview Hotel & Convention Center
24 Chiangmai-Lampang Road Changpuek Muang Chiang Mai 50300.
Tel: (66 53) 220 100-9 Fax: (66 53) 221 602
Website: www.chiangmaigrandview.com

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา